Ympäristö, polttoöljyvuoto kattilahuoneessa

Kuvaus

Rivitalon öljypolttimen paluuputkiston kudosletku oli rikkoutunut, jolloin polttoöljyä oli valunut kattialhuoneen lattiapinnalle, polttoöljyvuoto oli tapahtunut lähes pari vuotta aiemmin. 

Läpivienneistä polttoöljy oli valunut maaperään sekä vaurioittanut styrox-eristettä, huoltoyhtiö oli pessyt vahingon havaittuaan kattilahuoneen lattiaa.

Kattilahuone ja varastotilat sijaitsivat rivitalon päädyssä, päätyhuoneistossa oli havaittu ajoittaista polttoöljyn hajuhaittaa.

 

Päätyhuoneiston asukas epäili hajun aiheuttajaksi kattilahuoneessa ollutta öljypoltinta, jossa oli ollut käyntihäiriöitä.

Näytteenottoa maaperästä / piikattu aukkoja betoniin, kohde alipaineistettu laitteistolla, jossa aktiivihiilisuodatin polttoöljylle.

 

Polttoöljyn levinneisyyden esiselvitys, PIMA-ilmoitus 

Näytteiden oton sekä pilaantuman laajuuden esiselvityksen, jonka jälkeen laadittu PIMA-ilmoitus, ELY-keskuksen päätöksen jälkeen aloitettiin pilaantuneiden maiden puhdistaminen.

 

Kunnostustavoitteet

Kunnostustavoitteena oli poistaa vahinkokohteesta maa-aines, jonka öljyhiilivetypitoisuuden keskitisleiden  tai raskaiden öljyjakeiden pitoisuudet ylittivät valtioneuvoston asetuksessa

214/2007 säädetyt alemmat ohjearvotasot sekä öljylle haisevat maa-ainekset, kiinteistö ei sijainnut luokitellulla pohjavesialueella.

 

Massojen poisto huoltorakennuksen ulkoalueilta ja lattian alta

Työmaa-alue eristettiin ja varustettiin pilaantuneen maan poistosta kertovalla kyltillä, sadevedet ohjattiin niin, etteivät ne valuisi kaivantoon.

Huoltorakennuksesta poistettiin mm. öljykattila ja öljysäiliö ja lämminvesivaraaja sekä sähköpääkeskus, jolle rakennettiin tilapäinen paikka rakennuksen ulkopuolelle.

Kattilahuoneen painunut betonilattia poistettiin kokonaisuudessaan.

 

Öljy oli päässyt maaperään kattilahuoneesta, jossa maamassat lattian alla olivat pilaantuneet koko syvyydeltä.

Kallion pinnalla liikkui vettä, joka levitti öljyä laajemmalle, öljyä oli levinnyt huoltorakennuksen ulkopuolelle sekä päätyhuoneiston olohuoneen laattian alle kallion pintaa pitkin.

 

Maaperän kunnostus aloitettiin kaivamalla kaivinkoneella huoltorakennuksen ulkopuolella olevia polttoöljyn likaamia maa-aineksia.

Maamassat kaivannossa poistettiin kallion pintaan asti, kaivantoa laajennettiin kunnes saavutettiin tavoitearvot seinämänäytteiden pitoisuuksissa.  

Huoltorakennuksen sisäpuolelta pilaantuneet maa-ainekset poistettiin imuautolla kallion pintaan saakka.

 

Huoltorakennuksn seinän takana olevasta rivitalon päätyhuoneiston asunnosta poistettiin massoja alakerran olohuoneen ja WC:n lattioiden alta.

Asunnon  olohuoneen seinästä otettujen materiaalinäytteiden perusteella materiaaleista haihtuu hiilivetyjä (TVOC) melko runsaasti ==> taloyhtiön valvoja ehdotti, että päätyhuoneiston seinärakenne puretaan.

 

Poistetut pilaantuneet maa-ainekset

Kunnostuksessa poistettiin yhteensä lähes 125 tonnia öljyhiilivedyillä pilaantuneita maa-aineksia.

 

Työnaikainen seuranta

Kunnostustöiden aikana maanäytteitä analysointiin seuraavasti: kokonaishiilivetypitoisuus, helposti haihtuvat yhdisteet, laboratorio varmistus öljyhiilivedyt C10-C40  sekä haihtuvat

orgaaniset yhdisteet ja TVOC C5-C10.

 

Jätevesien käsittely

 Veden pumppaamista kaivannosta ei kuitenkaan tarvittu.

 

Jäännöspitoisuudet

Kohteessa kaivantojen seinämä- ja pohjanäytteiden sekä asunnon alta otettujen tarkastusnäytteiden öljyhiilivetyjen jäännöspitoisuudet jäivät alle valtioneuvoston asetuksessa

(214/2007) määritellyille öljyhiilivetyjen bensiinijakeille (C5-C10), keskitisleille (C10-C21) ja raskaille öljyjakeille (C22-C40) määritellyn alemman ohjearvon.

Kaivanto asunnon  sisällä täytettiin sepelillä, jota tuotiin täyttöön reilu 19 tonnia.

 

KUNNOSTUSTAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN JA LOPPUARVIO

Mitattujen jäännöspitoisuusnäytteiden perusteella alueelta poistettiin pilaantuneet maa-ainekset ja kunnostuksen tavoitetaso saavutettiin.

 Kohteeseen ei jää pilaantuneiden maiden aiheuttamaa jatkotoimenpiteiden tarvetta.

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: > 200h

Lisätietoja