• aaaa2.jpg
 • bb.jpg
 • dd.jpg
 • cc.jpg
 • ee.jpg
 • ff.jpg
 • gg.jpg
 • ii.jpg
 • jjjj.jpg
 • mm.jpg
 • pp.jpg
 • nn.jpg
 • ll.jpg

Ympäristö, öljyvuoto

Kuvaus

Kunnostus: Maaperään joutuneen mineraaliöljyn syyn ja vahingon laajuuden selvittämiseksi maaperänäytteitä otettiin kolmesta kaivannosta, joista kaivannot 1 ja 2 olivat valmiiksi kaivettu, kaivanto 3 kaivettiin poistetun öljysäiliön ja sen putkistojen alla olevan maaperän tarkistamiseksi.

Kaivanto 3: Kaivannosta 2 löytyneen öljyn alkuperän selvittämiseksi kaivettiin esiin öljysäiliön poistossa maaperään jätetyt talosta säiliöön johtaneet putket. Sekä öljysäiliön poiston jälkeen kaivannon täyttöön käytetyt maa-ainekset.
Kaivannon pohjasta ja seinämistä otettiin maanäytteitä, jotka analysoitiin Petroflag-kenttämittarilla. Kaksi näytettä lähetettiin laboratorioon varmistettavaksi. Lisäksi kaivannosta otettiin kolme tarkastusnäytettä.

Kaivanto 1: Kaivanto oli valmiiksi kaivettu, kaivannon pohjalla kulkevan viemäriputken alapuolella olevasta täyttöhiekasta otettiin tarkastusnäyte.
Kaivanto 2: Kaivantoa lajennettiin syvyys- ja leveyssunnassa kunnes saavutettiin riittävän puhtaat seinämä- ja pohjanäytteet. Öljyn levinneisyyden rajaamiseksi kaivannon pohjasta ja seinämistä, sekä kaivannon poikki kulkevan viemäriputken alapuolella olevasta hiekasta ja talon alle menevän vesiputken alapuolella olevasta hiekasta otettiin maaperänäytteitä, jotka analysoitiin PetroFlag- kenttämittarilla. Kaksi näytteistä toimitettiin laboratorioon varmistettavaksi.

Vaikka kaikkien kaivettujen maamassojen lavoista otetut kokoomanäytteet alittivat valtioneuvoston asetuksessaan 214/2007 määrittelemän kynnysarvon (öljyjakeet C10-C40 300 mg/kg) pääosa massoista toimitettiin kaatopaikkakelpoisena jätteenä, koska niitä ei voitu niiden savipitoisuuden takia käyttää, taloyhtiön rakenteilla olleen pysäköintialueen täyttömaana.

Johtopäätökset: Tutkimuksissa ei löydetty lisää öljyllä pilaantuneita maa-aineksia. Ainoat havainnot maaperässä olevasta öljystä rajoittuivat kaivannossa 2 olevan routaeristeen alapuolella olevaan hiekkakerrokseen, missä se ensimmäiseksi havaittiin, ja mihin se saatiin myös rajattua. Poistetun öljysäiliön ja säiliöön johtavien putkistojen alapuolella oleva maaperä todettiin tutkimuksissa puhtaaksi. Lievät havainnot öljystä todettiin öljysäiliön poiston yhteydessä katkaistujen putkien päiden kohdalta. Putkien poiston yhteydessä niiden sisälle jäänyt öljy imeytettiin turpeeseen ja toimitettiin maamassojen mukana kaatopaikalle. Mahdollisuus, että öljyä olisi kulkeutunut viemäriputken alapuolella olevassa täyttöhiekassa laajemmalle alueelle saatiin tutkimuksiassa suljettua pois. Kaivauksissa poistettiin 182 tonnia öljyllä pilaantuneita maa-aineksia. Koska pilaantunut alue saatiin rajattua havaittuun pilaantumiskohtaan ja maaperästä ei tutkimuksissa löydetty lisää öljyllä pilaantuneita maa-aineksia kohteesta ei tehty YSL 78§:n mukaista ilmoitusta.

Tehdyt toimenpiteet

 • Saneerattu
 • Työtunnit: 86-108h

Lisätietoja