Ympäristö, öljyvuoto, ilkivalta

Kuvaus

Kiinteistöllä oli aiemmin harjoitettu soranottoa, toiminnan päättymisen jälkeen siellä säilytettiin seulakonetta ja sen polttoöljysäiliötä.

Useita kuukausia myöhemmin, polttoöljysäiliö oli kaadettu maahan ilkivallantekona, maaperään oli päässyt arviolta lähes 200 litraa kevyttä polttoöljyä.

 

Kun vuoto havaittiin niin toimintaa harjoittanut yritys poisti öljysäiliön kohdalta, öljyisiä pintamaita siirtolavalle noin 0,5 metrin paksuudelta sekä ilmoitti asiasta viranomaisille.

Alueellisen ympäristökeskuksen tarkastaja  totesi tarkastuskäynnillään, että maaperässä oli yhä öljyä ja kehotti ottamaan yhteyttä ympäristökonsulttiin.

ELY-keskus kehotti selvittämään maaperän pilaantuneisuuden asiantuntijakonsultilla, PS-Palosaneeraus Oy sai toimeksiannon vahingonkärsijältä.

Pohjaveden pilaantuneisuus selvitettiin asentamalla muutamia pohjaveden havaintoputkia.

 

KOHDETIEDOT  

Kohde sijaitsi I-luokan pohjavesialueella, kaivukohdasta noin 1.0 km etelään sijaitsee ensimmäinen vedenottamo ja reilu 1 km pohjoiseen toinen tärkeä vedenottamo.

Tutkimuskaivun tavoitteet

Tutkimuskaivun tavoitteena oli selvittää polttoöljyn levinneisyyttä alueella, ylöskaivettu pilaantunut maa-aines toimitettiin luvanvaraiselle kaatopaikalle.

Tavoitteena oli poistaa maamassat, joiden öljyjakeiden (>C10-C40) pitoisuudet ylittivät kynnysarvon 300 mg/kg (VNa 214/2007).

Toteutus

Ennen aloituskokousta öljysäiliön kohdalta oli poistettu öljyisiä pintamaita siirtolavalle noin 0,5 metrin paksuudelta.

Kaivutyötä ohjattiin PID-mittausten ja kenttäanalyysien perusteella poistaen maasta selvästi polttoöljyinen maa-aines, puhtaat maat kasattiin kaivannon viereen hyötykäyttöä varten.

Kaivantoa syvennettiin noin 5,5 metriin, jossa hiekka alkoi olla märkää ja muuttua siltiksi.

 

Pilaantuneen maan poisto

Tutkimuskaivun aikana alueelta vietiin lähes 650 t maa-aineksia jäteasemille.

Kaivannosta kaivettiin ylös noin 1000 t massoja, joiden öljyhiilivetyjen (>C10-C40) pitoisuus jää alle 300 mg/kg.

Hajuttomista maista käytettiin noin 400 t kaivannon täyttöön.

Kynnysarvon alittavat, mutta öljylle haisevat massat toimitettiin jäteasemalle.

 

Analyysitulosten perusteella kasan öljyhiilivetyjen (C10-C40) pitoisuus jäi alle kynnysarvon (300 mg/kg), haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (C5-C10) tai PAH-yhdisteitä ei todettu. 

 

Työnaikainen seuranta

Maanäytteet otettiin kokoomanäytteinä muovisella puutarhalapiolla kaasutiiviiseen pussiin.

Lavanäytteeseen otettiin maata jokaisesta kaivinkoneen kauhasta ja kasanäytteeseen useasta lapiolla tehdystä kuopasta.

Jäännöspitoisuusnäytteet otettiin suoraan seinämästä kaapimalla ja pohjasta kaivamalla.

Kokoomanäyte homogenisoitiin sekoittamalla, näytteet analysoitiin kenttämittarilla kohteessa ja säilytettiin kylmälaukussa.

Alueen jäännöspitoisuudet

Maaperän jäännöspitoisuudet tutkittiin PetroFLAG-testeillä kaivannon pohjalta ja seinämiltä otetuista neljästä kokoomanäytteestä.

Haihtuvien hiilivetyjen analysointia varten otettiin uusi pohjanäyte, joka lähetettiin laboratorioon, joka analysoi näytteestä öljyhiilivedyt, hiilivedyt fraktioittain ja haihtuvat hiilivedyt.

Alueelle ei jäänyt kynnysarvon ylittäviä pitoisuuksia haitta-aineita.

 

POHJAVESIPUTKET JA POHJAVESINÄYTTEET

Pohjavesiputkien asentaminen ja näytteenotto

Pohjaveden havaintoputket  asennettiin kaivannon ympärille.

Asennetut HDPE-muoviset pohjavesiputket ovat halkaisijaltaan 52 mm ja niiden siivilärako on 3 mm.

Putken ja maan rajaan asetettiin bentoniittia estämään pintaveden valuminen putkea pitkin pohjaveteen.

Putken maanpäällinen osa suojattiin lukollisella vandalismiputkella.

Pohjavesinäytteistä selvitettiin, onko onnettomuudessa maaperään päässyt öljy levinnyt pohjaveden virtauksen mukana kauemmaksi ympäristöön.

Kaksi putkea asennettiin kaivannon eteläsuunnassa olevan pohjavedenottamon puolelle ja kaksi pohjoisen vedemottamon puolelle.

 

LOPPUARVIO

Maaperän pilaantuneisuus rajattiin tutkimuskaivun avulla, alueelta poistettiin pilaantuneet maa-ainekset mitattujen jäännöspitoisuusnäytteiden perusteella.

Asennettujen pohjaveden havaintoputkien avulla saatiin selville, että öljy ei ole levinnyt pohjaveden mukana.

Kohteessa ei ole pilaantuneiden maiden aiheuttamaa jatkotoimenpiteiden tarvetta, eikä siten maa-ainesten tai alueen käyttörajoitteita.

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: > 150h

Lisätietoja