• aa.jpg
  • b.jpg
  • d.jpg
  • f.jpg
  • g.jpg

Ympäristö, öljysäiliö vuoto

Kuvaus

Vahinkokohde sijaitsee kallioisella rinteellä. Varastorakennus, jossa öljysäiliö sijaitsee, on perustettu kallioperän päälle tasatulle hiekka- sora- ja louhepitoiselle täyttömaalle.
Kohde sijaitsee I luokan pohjavesialueella. Alueelle muodostuva pintavedet valuvat maanpinnan viettosuunnan mukaisesti tontin alapuolella kulkevan tien vieressä olevaan avo-ojaan.

Öljyn leviämistä maaperässä pyrittiin selvittämään mm. kairauksilla, mutta maaperän kivisyydestä johtuen kairauksilla ei saatu luotettavia tuloksia. Rakennuksen perustuksen tukemista varten tehdyistä kaivannoista otetuilla näytteillä kartoitettiin öljyn leviämistä maaperässä.

Tutkimusten perusteella (mm. öljyn jättämät jäljet rakenteissa), öljyä oli päässyt maaperään seinän ja lattiavalun liittymäkohdasta öljysäiliön suojarakennelman rajoittamalta alueelta. Ympäristön pilaantunneisuuden kartoitus tehtiin kaivamalla rakennuksen vierestä selvästi pilaantunut maa-aines pois kallioperään asti. Tämän jälkeen kaivantoa laajennettiin kaivannon seinämän kenttätestitulosten ja kalliopinnan muotojen antamien viitteiden mukaan, kunnes saavutettiin puhtaat seinämänäytteet.

Pilaantuneet maa-ainekset poistettiin tutkimustarkoituksessa suoritettujen kaivausten yhteydessä ELY-keskukselta saadun valtuutuksen mukaisesti.
Pilaantuneen maa-aineksen poistoa varten rakennuksen perusta tuettiin neljällä tukivalulla. Kaivutyöt aloitettiin rakennuksen ulkopuolelta poistamalla kaivinkoneella pilaantunut maa-aines anturan vierestä ja alta, tämän jälkeen kaivantoa laajennettiin kunnes saavutettiin riittävän puhtaat seinämäpitoisuudet. Samalla menetelmällä poistettiin pilaantuneet maa-ainekset rakennuksen alta lattiaan tehdyn aukon kautta. Pilaantuneet maa-ainekset poistettiin kallioperään asti.

Kaivua ohjattiin paikan päällä tehdyin kenttätestein. Näytteitä otettiin kaivannon seinämistä. Näytteet analysoitiin PetroFlag kenttätestillä, joka mittaa näytteen kokonaishiilivetypitoisuutta. Kaivua jatkettiin kuhunkin suuntaan niin kauan kunnes kenttämittari näytti alle 300 mg/kg mineraaliöljypitoisuutta.
Tämän jälkeen kaivannon seinämistä otettiin tarkastusnäytteet, jotka analysoitiin PetroFlag kenttätestillä, osa näytteistä lähetettiin laboratorioon.
Sivuun kaivettu puhdas pintamaa analysoitiin kaivun yhteydessä ja käytettiin kaivannon täytössä. Pilaantuneita maa-aineksia toimitettiin jatkokäsiteltäväksi kaikkiaan n. 30 tonnia.

Kaivannot täytettiin puhtailla maa-aineksilla.

Kohteeseen ei tule jälkiseurantaa.

Kohde saatiin puhdistettua mineraaliöljyllä pilaantuneista maa-aineksista. Myös öljyyntyneet rakenteet poistettiin, mm. anturan pinnasta poistettiin piikkaamalla
3-10 senttimetrin kerros öljyistä betonia.

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: 120-150h

Lisätietoja