Ympäristö, kasvihuone, öljyt, metallit

Kuvaus

Kiinteistöllä oli aiemmin sijainnut useita kasvihuoneita sekä niitä yhdistävä rakennuksen osa, jossa oli sijainnut näiden lämpökattilahuone.

Aiemmin puretun lämpökattilahuoneen viereen maan päälle oli kasattu koksin ja kivihiilen poltosta syntynyt kuona.

Pilaantuma sijaitsi I-luokan pohjavesialueella.

 

Kasvihuoneiden kohdalta otetuista näytteistä ei havaittu torjunta-aineiden pitoisuuksia.

Antimonin, lyijyn ja arseenin osalta oli lieviä kynnysarvon ylityksiä varsinaisella kasvihuonealueella.

Koksikuonakasassa arseenin pitoisuus ylitti alemman ohjearvon ja antimonin pitoisuus ylitti kynnysarvon.

PAH-yhdisteiden summapitoisuus jäi alle kynnysarvon, vaikka yksittäisen yhdisteen, bentso(a)pyreenin, pitoisuus ylitti kynnysarvon.

 

PS-Palosaneeraus Oy jätti ilmoituksen pilaantuneesta maaperästä ely-keskukselle, sen liitteenä oli laatimamme kunnostuksen yleissuunnitelma.

1) Kunnostustavoitteena oli poistaa kiinteistöltä maa-aines, jonka antimonin, arseenin, lyijyn ja PAH-yhdisteiden summapitoisuudet ja yksittäisen PAH-yhdisteen pitoisuus ylittää valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset alemmat ohjearvot. 

2) Jos maaperässä todetaan muita kuin kohdassa 1 esitettyjä haitta-aineita valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset kynnysarvot ylittävinä pitoisuuksina, on maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve arvioitava näiden haitta-aineiden osalta valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisesti.

Jos kyseiset maa-ainekset kuitenkin poistetaan alueelta jo kohdan 1 mukaisten kunnostustavoitteiden saavuttamiseksi tai rakentamisen vuoksi, ei arviointia tarvitse tehdä.

 

Kaivutöiden jälkeen maahan jääneen maamassan puhtaus tarkistettiin jäännöspitoisuusnäytteiden avulla.

Kunnostettavalta alueelta poistettiin koksikuonaa sekä koksilla ja koksikuonalla pilaantunutta maa-ainesta lähes 220 tonnia.

Koksikuonakasan päällä kasvaneita puiden kantoja ja juurakoita kuljetettiin kohteesta yksi kuorma-auton lavallinen.

Kaikki kuormat toimitettiin jätteidenkäsittelykeskukseen.

Kentällä näytteistä seurattiin ja määritettiin metallipitoisuuksia Innov-X –kenttämittarilla.

 

Jäännöspitoisuusnäytteiden antimonin ja arseenin pitoisuudet jäivät alle alemman ohjearvon.

Kaikkien muiden metallien pitoisuudet jäivät alle kynnysarvon.

Kaikki VNa 214/2007 mukaiset yksittäisten PAH-yhdisteiden pitoisuudet ja PAH-yhdisteiden summapitoisuus jäivät alle kynnysarvon.

 

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: 88 -104h

Lisätietoja