Ympäristö, dieselpolttoainen vuoto

Kuvaus

Kuljetusliikkeen kuorma-auton polttoainetankki osui parkkialueen ja kevyenliikenteen väylän kulmauksessa pensaiden katveessa olleeseen kiveen.

Kuljettajan siirrettäessä autoa niin, että dieselpolttoaine valuisi asfaltille, repi kivi auton polttoainetankin halki, polttoainetta valui asfaltille ja maaperään nelisensataa litraa. 

Kuljettaja ilmoitti asiasta pelastuslaitokselle, joka imeytti öljyä imeytysaineeseen sekä ohjeisti kuljettajaa miten toimia vahingon kuntoonsaattamiseksi.

PS-Palosaneeraus Oy kävi kohteessa sekä ohjeisti tarkemmin jatkotoimenpiteistä, jonka jälkeen kuljetusliike valitsi PS-Palosaneeraus Oy:n työn ympäristötekniseksi valvojaksi.

 

Maaperä- ja pohjavesitietoja 

Kohteessa olevalla parkkialueella asfaltin alla oli noin puoleen metriin asti hiekkaa ja soraa sekä kiviä.

Onnettomuudessa pääsi öljyä parkkialueelle johtavan tien ja kiinteistön rajan tuntumassa  sijaitsevaan sadevesikaivoon.

Lähin luokiteltu pohjavesialue sijaitsee noin kilometrin vahinkokohteesta.

 

Kunnostustavoitteet

Kunnostuksen tavoitteena oli poistaa kohteesta maamassat, joiden öljyhiilivetypitoisuus C10-C40 ylittää valtioneuvoston asetuksessa (214/2007) öljyhiilivetypitoisuudelle.

Asuinkiinteistöltä oli poistettava myös öljyltä haisevat maa-ainekset, jottei niistä aiheudu terveys- tai viihtyvyyshaittaa.

 

Kunnostuksen toteutus

Kaivutyöt kohteessa aloitettiin öljyisen asfaltin poistolla, jonka alta poistettiin maa-ainesta vaihtelevilta syvyyksiltä, kaivuuta ohjattiin ottamalla maaperänäytteitä kaivannoista.

Kaupungilta anottiin kaivulupaa sen puisto- ja katualueelle, kohteesta selvitettiin kaapeleiden sijainnit sekä tehtiin johtoselviys.

 

Poistetut pilaantuneet maa-ainekset

Kunnostuksessa poistettiin yhteensä noin 160 tonnia pilaantuneita maa-aineksia.

Poistetuista maa-aineksista ei otettu kentällä erillisiä näytteitä vaan ne toimitettiin pimatu-palveluna

 

Työnaikainen seuranta ja jäännöspitoisuudet

Tutkimuksen ja kunnostuksen aikana maanäytteitä analysointiin seuraavasti:

Kokonaishiilivetypitoisuus, helposti haihtuvat orgaaniset yhdisteet sekä varmistusnäytteet öljyhiilivedyistä C10-C40 laboratorioanalyysein. 

Riskinarviointia varten tehtiin hiilivetyfraktiointi sekä tutkittiin haihtuvat orgaaniset yhdisteet ja TVOC C5-C10

 

Muut jätteet

Öljyistä asfalttia toimitettiin  jätteidenkäsittelykeskukseen 50 tonnia, sitä oli kahdessa kerroksessa kiinteistön parkkialueella.

 

Kohteen viimeistely

Täyttömaita tuotiin kohteeseen lähes 160 tonnia sekä multaa  yli 20 tonnia.

 

Puhdistustavaoitteiden saavuttaminen ja riskinarviointi

Erääseen kaivantokuoppaan jäi sadevesi- ja viemäriputken alle kallion seinämää vasten öljyistä maa-ainesta, josta tehtiin erillinen riskinarvio.

Riskinarvioinnissa  määriteltiin maahan jääneestä pilaantuneesta maa-aineksesta ympäristöön ja terveyteen kohdistuva riski.

Muuten kohteessa saavutettiin kunnostustavoite, öljyhiilivetyjen C10-C40 pitoisuus jäi alle 300 mg/kg ka eli alle kynnysarvopitoisuuden (VNa 214/2007).

 

LOPPUARVIO

Kaivantoon jäi sadevesi- ja viemäriputkien alle arviolta kuution verran diesel-polttoaineella pilaantunutta maa-ainesta noin kahden metrin syvyyteen.

Riskinarvion perusteella pilaantuneesta maasta ei arvioida aiheutuvan riskiä kiinteistön asukkaiden terveydelle tai ympäristölle, joten pilaantuneiden maiden jatkotarkkailulle ei nähdä tarvetta

Pilaantuneet maat aiheuttavat kiinteistön maa-aineksen käytölle rajoitteen.

Pilaantuneita maita ei saa kaivaa maaperästä ilman ympäristöviranomaisen lupaa ja öljyisten maiden kaivutyöt on tehtävä pilaantuneen maaperän kunnostustyönä.

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: > 200h

Lisätietoja