• a.png
  • b.jpg
  • e.jpg
  • 7112_71130004.JPG
  • 7112_71130005.JPG
  • 7112_71130010.JPG
  • 7112_71130011.JPG
  • 7112_71130013.JPG
  • 71090004.JPG

Polttoöljysäiliön ylitäyttö

Kuvaus

Pannuhuone ja säiliötila alipaineistettu kahdella aktiivihiilisuodattimella varustetulla alipaineistimella. Säiliö- ja pannuhuoneen lattiaan tehty tarkkailureikiä, joista havaittu, että säiliöhuoneen lattian alla on polttoöljyä. Asennettu pumppaus kahden öljynerottimen kautta paikalle tuotuun vesisäilöön. Tehty maaperätutkimuksia polttoöljyn levinneisyyden selvittämiseksi sekä selvitetty tuennan tms. tarvetta pilaantuneen maa-aineksien kaivamisen yhteydessä. Pilaantuneet maa-ainekset poistettiin tutkimustarkoituksessa suoritettujen kaivausten yhteydessä ELY-keskuksen antamien valtuuksien puitteissa.

Öljyn leviäminen kartoitettiin lattian läpi poratuista kairausrei’istä otetuilla näytteillä, lattia avattiin pilaantuneeksi todetulta alueelta ja pilaantuneet maa-ainekset poistettiin imuauton avulla.

Kaivua ohjattiin paikan päällä tehdyin kenttätestein. Näytteitä otettiin kaivannon seinämistä ja pohjasta. Näytteet analysoitiin PetroFlag kenttätestillä, joka mittaa näytteen kokonaishiilivetypitoisuutta. Kaivua jatkettiin kuhunkin suuntaan niin kauan kunnes kenttämittari näytti alle 200 mg/kg mineraaliöljypitoisuutta.
Tämän jälkeen kaivannon seinämistä ja pohjasta otettiin tarkastusnäytteet jotka lähetettiin laboratorioon analysoitavaksi. Pois kaivetuista massoista otettiin kokoomanäytte joka analysoitiin laboratoriossa.

Pilaantuneita maa-aineksia toimitettiin kaikkiaan 3,0 tonnia.
Kunnostuksen tavoitteena oli poistaa alueelta kaikki yli 200 mg/kg kevyttä polttoöljy sisältävä maa-aines. Tavoitteena olleet pitoisuusrajat alittuivat kaikilla osa-alueilla.

Pohjaveden suojapumppaus aloitettiin kun vahingosta oli kulunut yksi vuorokausi. Pumpattu vesi (arvioitu määrä n. 100 l/vrk) johdetaan öljynerottimen kautta viemäriin ja siitä on otettu vesinäyteitä.

Öljyyntyneet purkujätteet tullaan toimittamaan kaupungin toimesta ongelmajätteenä loppusijoitukseen.

Kaivannot tullaan täyttämään puhtailla maa-aineksilla. Täytön yhteydessä kaivantoon asennetaan kaivo uppopumppua varten.

Kaivantoon kertyvän veden pumppausta jatketaan kaivantoon täytön yhteydessä asennettavasta kaivosta käsin. Pumpattu vesi johdetaan öljynerottimen kautta viemäriin.
Pumpattavan veden öljypitoisuutta seurataan puolen vuoden ajan kerran kuussa otettavien vesinäytteiden avulla. Saatujen tulosten perusteella tehdään päätös kunnostuksen lopettamisesta tai mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

Kohde saatiin puhdistettua hyvin mineraaliöljyllä pilaantuneista maa-aineksista. Lähellä lattian tasoa oleva pohjavedenpinta ja sen pikaisesti aloitettu suojapumppaus estivät öljyn leviämisen laajemmalle maaperään. Pohjaveden osalta suojapumppaus ja jälkiseuranta jatkuvat.

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: 200=>h

Lisätietoja