Ympäristö, pylväsmuuntaja räjähdys

Kuvaus

Pylväsmuuntajan räjähdys aiheutui ilmeisesti ylikuormasta, energialaitos tilasi PS-Palosaneeraus Oy:n ympäristökonsultiksi.

PS-Palosaneeraus Oy:n ympäristöinsinööri oli JVT-työnä ohjaamassa kohteen kaivutöitä ja ottamassa tarvittavat maanäytteet viranomaisraportointia varten.

Onnettomuuskohta sijaitsi noin 50 m päässä lähimmästä pintavedestä, lisäksi pylväsmuuntaja oli vedenhankintaa varten tärkeällä I-luokan pohjavesialueella.

Pelastuslaitoksen laatiman onnettomuusselostuksen mukaan työ suoritetaan öljyntorjuntatyönä.

 

Pilaantuneet maamassat poistettiin maaperästä kaivamalla ja siirtämällä massat kahdelle siirtolavalle, näytteistä määritettiin kokonaishiilivetypitoisuudet ja helposti haihtuvat hiilivedyt kenttämittareilla.

Siirtolavat toimitettiin kaatopaikalle näytteiden laboratorioanalyysien saavuttua sekä kaivannolle annettiin täyttölupa.

 

Työn kulku ja jäännöspitoisuudet.

Öljyhiilivedyillä pilaantuneet maamassat poistettiin kohteesta, kaivinkoneella kahdelle siirtolavalle.

Ensimmäiselle lavalle siirrettiin muuntajapylvään juurella oleva öljyinen lumi ja orgaanista ainesta sisältävä pintamaa.

Tämän jälkeen pylvään juurelta kaivettiin lähes metrin syvyyteen öljyisiä maita, jotka nostettiin siirtolavalle 2.

 

Kaivutyötä ohjattiin kenttämittausten perusteella, työn aikana otettiin kokoomanäytteitä kaasutiiviisiin pusseihin. 

Muodostuneen kaivannon pohjalta ja seinämiltä otettiin niin sanotut jäännöspitoisuusnäytteet.

Näiden näytetulosten perusteella voitiin todeta kaivannon olevan riittävän puhdas ja kaivutyöt voitiin lopettaa.

 

LOPPUARVIO:

Kohteesta kaivettiin ylös ja vietiin yhteensä noin 15 t öljyllä pilaantuneita maamassoja kaatopaikalle.

Kaivannon seinämien ja pohjan osalta saavutettiin puhdistustavoite.

Kaivanto saatiin puhdistettua vaadittuun pitoisuuteen 300 mg/kg (öljyhiilivedyt C10-C40).

Näin ollen kohteessa ei ole pilaantuneiden maiden aiheuttamaa jatkotoimenpiteiden tarvetta eikä maa-ainesten tai alueen käyttörajoitteita.

 

 

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: 31 - 37h

Lisätietoja