Ympäristö, prosessivesinäytteenottoa

Kuvaus

Prosessiveden näytteenotto seurantaa, ympäristöluvan mukaisesti.

1. JOHDANTO
Kunta edellytti ympäristölautakunnan päätöksessä pohjaveden laadun tarkkailua ==> tehdas- ja varastointialueelle asennettiin useita pohjaveden havaintoputkia.
PS-Palosaneeraus Oy asensi kohteeseen lisää neljä näytteenottoputkea, joista tarkkailtiin ympäristöön johdettava prosessijäteveden laatua ==> näytteenottoa prosessivedestä tulee jatkaa niin kauan kun sitä johdetaan alueen avo-ojiin.

2. POHJAVESITUTKIMUKSET
2.1 Näytteenotto
Teollisuus kiinteistölle oli asennettu useita pohjaveden havaintoputkia, putket  ovat valkoista HDPE-muovia, halkaisijaltaan 60 / 52 mm,  siivilärako 0,3 mm, putken ja maan rajaan asennettiin bentoniittisavea, jolla estetään pintaveden valumisen putkea pitkin pohjaveteen.
Putken maanpäällinen osa suojattiin metallisella lukitulla suojaputkella.

Havaintoputkista juoksutettiin vettä pohjavesipumpun avulla edellisenä päivänä ennen varsinaista näytteenottoa.
Vettä pumpattiin havaintoputkesta umpiputken ja siiviläputken rajalta.
Osa vesinäytteistä otettiin kertakäyttöisellä noutimella ja osa näytteistä otettiin pohjavesipumpulla.

2.2 Analysointi ja tutkimustulokset
Pohjavesinäytteistä määritettiin mm. öljyhiilivedyt jakeittain eriteltynä, haihtuvat orgaaniset yhdisteet ja TVOC hiilivedyistä sekä sähkönjohtavuus, fluoridi, kloridi ja sulfaatti sekä liukoiset metallit.

Pohjaveden analyysituloksia verrattiin Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen 461/2000 talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista ==> vesinäytteiden öljyhiilivedyt olivat alle määritysrajojen, samoin TVOC-pitoisuudet ja elohopea.
Muutamassa pohjavesiputkessa laatusuositukset ylittyivät alumiinin ja raudan sekä mangaanin kohdalla.
Sähkönjohtavuus ja pH olivat laatusuositusten mukaiset.

3. PROSESSIJÄTEVESI
Tehdasprosessissa syntyvä jätevesi johdetaan selkeytysaltaisiin, viimeisen selkeytysaltaan pinnalla olevaa prosessijätevettä johdettiin lähistöllä olevaan avo-ojaan.
Prosessivedestä määritettiin mm. kiintoaine, kokonaisfosfori, kokonaistyppi, pH, sähkönjohtavuus, kloridi, sulfaatti, kokonaiskromi ja öljyhiilivedyt.

Näytepullot pakattiin kylmälaukkuun ja lähetettiin näytteenottopäivänä laboratorioon.
Prosessijätevesinäytteen pH ylittää  kunnan viemäriin johdettavien teollisuusjätevesien laadun ja pitoisuuksien raja-arvot.

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: 8 - 13h

Lisätietoja