• 20100609 004.jpg
 • 20100609 006.jpg
 • 20100614 002 (2).JPG
 • 20100614 008 (2).JPG
 • 20100614 011 (2).JPG
 • 20100614 018 (2).JPG
 • 20100614 019 (2).JPG
 • 20100614 045.jpg
 • 20100615 018.jpg
 • 20100618 093.jpg
 • 20100618 107.jpg
 • 20100618 122.jpg

Ympäristö, polttoöljysäiliön rikkoutuminen

Kuvaus

Kunnostuksessa poistettiin maanalainen 10 m3 tilavuinen lasikuituinen öljysäiliö ja sen ympärillä olleita kevyellä polttoöljyllä pilaantuneita maamassoja. Säiliöstä imettiin noin 3000 l vettä ja veden päällä ollutta puhdasta öljyä noin 4500 l. * Kohteen kunnostus suoritettu massojen vaihdolla. Likaantuneita massoja oli yli 90 tonnia.. * Työn aikana kaivannon pohjalle muodostunutta vettä jouduttiin pumppaamaan öljynerottimien kautta viemäriin / tähän saatu lupa. * Puhtaat massat läjitetty piha-alueelle ja ne käytetty kaivukuopan täyttöön. * Kevyen polttoöljyn säiliö ja säiliökaivannossa olevat öljyhiilivedyillä likaantuneet maamassat poistettiin. * Ainoastaan rakennuksen seinämän eteen ja salaojakaivon laskuputken alle jäi yhteensä noin 4 m3 alemman ohjearvopitoisuuden ylittäviä maamassoja. * Maahan jäävien öljyhiilivetyjen ei katsota aiheuttavan terveysriskiä. * Likaantuneen alueen halkovan talousvesiputken vettä seurataan noin vuoden välein toistuvalla vesinäytteenotolla, kunnes asuinrakennus on liitetty omalla liittymällä talousvesiverkostoon.

Renovation Working hours: 121-146.

During refurbishment, an underground 10 m3 fiberglass oil tank and light fuel oil contaminated soil from around it was removed. About 3000 litres of water and about 4500 litres of pure oil from top of the water was aspirated from the container at the time. * Site renovators completed the soil exchange. The contaminated soil was more than 90 tons. * During work on the bottom of the trench, water formed and had to be pumped through an oil separator into the drains / permission had to be obtained. * Clean masses of soil been dumped in the courtyard area and were used to fill the pit. * The light fuel oil tank and excavated mass of petroleum hydrocarbon contaminated soil was removed. * Only at the front wall of the building and drainage fall pipe was less than a total of about 4 m3 lower reference compounds found over the land mass. * The petroleum hydrocarbon contaminated soil which remained was not considered to present a risk to health. * The water from a drinking water pipe which goes through the contaminated area will be monitored yearly by water sampling until the house is connected to the drinking water network by its own direct interface. More information • Building type: Industrial Building • Damaged facilities: Storage Building • Damage type: Environment • Damage subtype: Oil spill • Damage Cause: Oil • Renovation Hardware: PetroFLAG-field test, PID meter, Protective equipment

Arbetstimmar: 121-146 h.

Vid saneringen grävdes en 10m3 glasfiberoljebehållare upp från jorden samt jordmån förorenad av lätt brännolja runt behållaren. Ur behållaren sögs bort ca 3000 liter vatten och olja i egen fas ovanför vattnet ca 4500 liter. Jordmånen sanerades genom massutbyte. Förorenade marker sammanlagt mera än 90 ton. Under arbetet samlades vatten på bottnet av gropen som pumpades genom en oljeseparator / med tillstånd. Rena jordmassor samlades skilt och användes för att fylla gropen. Behållaren och nedsmutsade jordmassor togs bort. Endast vid väggen framför byggnaden och under dräneringsröret återstod 4m3 massor, vars kolvätehalter överskred lägre riktvärdet. De förorenade massorna ansågs inte orsaka hälsorisker. Vattenröret som går igenom det förorenade området följs upp med årlig vattenprovtagning, ända tills byggnaden anslutits till vattennätverket.

Tehdyt toimenpiteet

 • Saneerattu
 • Työtunnit: 121-146h

Lisätietoja