Ympäristö, omakotitalon maanalaisen polttoöljysäiliön paluuputkiston vuoto

Kuvaus

Kiinteistön omistajat olivat poistaneet vanhan maanalaisen öljysäiliön siirtyessään toiseeen lämmitystapaan, poiston yhdteydessä he havaitsivat maaperän pilaantuneen öljyllä. 

Kiinteistön omistaja kutsui PS-Palosaneeraus Oy:n konsultin ja ELY-keskuksen tarkastajan paikalle, öljysäiliö oli toimitettu kaatopaikalle jo ennen tarkastusta.

Maanalainen polttoöljysäiliö oli asennettu 1970-luvulla, omistajan mukaan säiliössä ei ollut vuotojälkiä kun se poistettiin maaperästä.

Maaperän likaisuudesta ja kaivannon koosta voi päätellä, että todennäköisesti polttimen paluuputkisto oli vuotanut polttoöljyä maaperään useamman vuoden.

Pilaantuneen alueen pinta-ala oli noin 500 m2 ja syvyys lähes neljä metriä, laskennallisesti maaperään oli valunut, kattilan paluuputkistosta yli 2.500 litraa polttoöljyä.

 

KOHDETIEDOT

Kaivualueen maa-aines oli pääosin hiekkaa, sen alla kallion päällä oli puolen metrin moreenikerros, alempana rinteessä moreenikerroksen ja kallion välissä oli 0,5 metrin sorakerros.

Öljy oli liikkunut pääosin kallion ja sorakerroksen päällä oleeassa hiekka- ja moreenikerroksessa.

 

Kunnostustavoitteet

Kaivuun tavoitteena oli poistaa alueelta pilaantuneet maamassat, joiden öljyhiilivetypitoisuudet (C10-C40) ylittivät valtioneuvoston asetuksessa (214/2007) määritellyn kynnysarvon.

 

Toteutus

Kaivutyöt aloitettiin poistetun öljysäiliön kohdalta ja kaivantoa laajennettiin kunnes saavutettiin puhtaat pohja- ja seinämänäytteet.

Likaisen kerroksen päällä olevat puhtaat maat analysoitiin ja kasattiin tontille, kasan pitoisuuden ylittäessä kynnysarvon 300 mg/kg kasa toimitettiin kaatopaikalle.

Öljysäiliöstä taloon johtavien putkien alta otettiin varmuusnäyte, jolloin havaittiin, että maaperän pilaantuneisuus oli levinnyt laajemmalle alueelle.

 

Pilaantuneen maan poisto

Kunnostettavalta alueelta poistettiin maa-aineksia yli 1800 tonnia, jotka toimitettiin jätteenkäsittelyalueelle.

Maa-aineksesta oli yli 700 tonnia pilaantunut lievästi ja lähes 1100 tonnia voimakkaasti.

Osa kynnysarvopitoisuuden alittaneista kuormista jouduttiin toimittamaan kaatopaikalle selvästi asitittavan öljyn hajun takia.

Öljyistä vettä imettiin kaivannosta imu-auton kyytiin noin seitsemän kuutiota.

 

Työnaikainen seuranta

Kohteesta otetuista näytteistä analysoitiin kohteessa kokonaishiilivetypitoisuudet kenttämittarilla, varmistusnäytteet lähetettiin analysoitavaksi laboratorioon.

Tehdyt analyysit olivat: kokonaishiilivetypitoisuus kenttämittarilla sekä laboratorio varmistuksin öljyhiilivedyt GC-FID

Maanäytteet otettiin kokoomanäytteinä kaasutiiviiseen pussiin, lava- ja kasanäytteet otettiin kokoomanäytteenä kaivinkoneen kauhasta.

 

Alueen jäännöspitoisuudet

Maaperän jäännöspitoisuudet tutkittiin kaivannon pohjalta ja kaivannon seinämiltä otetuista kokoomanäytteestä, maa-ainekset poistettiin pääosin kalliopintaan.

.

Alueen viimeistely

Puhtaita pintamaita kasattiin tontille ja ne käytetään kaivannon täyttöön, kaivannon ympärille asennettiin aita siihen asti kunnes se täytetään.

 

LOPPUARVIO

Mitattujen jäännöspitoisuusnäytteiden perusteella alueelta poistettiin pilaantuneet maa-ainekset ja kunnostuksen tavoitetaso saavutettiin.

Kohteessa ei ole pilaantuneiden maiden aiheuttamaa jatkotoimenpiteiden tarvetta, eikä siten maa-ainesten tai alueen käyttörajoitteita.

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: > 230h

Lisätietoja