• 02.06.2008 002.jpg
  • 20090917 008.jpg
  • bbbb.jpg
  • cb.jpg
  • eb.jpg
  • g.jpg

Ympäristö, öljy, luvaton purkutoiminta

Kuvaus

Tarkastuksessa läsnä ollut kertoi toiminnan alkaneen noin vuotta aikaisemmin. Tänä aikana autoja on purettu noin 100 kappaletta. ELY- keskus antoi hallintopakkopäätöksen, jossa vaaditaan purettavien autojen vastaanotto- ja käsittelytoiminnan lopettamisen ja alueen siivoamisen. Sekä edellä mainitusta luvattomasta autojen purkamistoiminnasta aiheutuneen maaperän pilaantuneisuuden laajuuden ja puhdistamistarpeen selvitystä.

Kohteesta laadittu ilmoitus sekä kunnostuksen yleissuunnitelma. Tutkimuksissa rajattiin kunnostettava alue. Piha-alueella todettiin öljyhiilivetyjä. Yhdessä pisteessä oli kynnysarvon ylittävä pitoisuus ksyleeniä. Laboratorionäytteissä todettiin kynnysarvon ylittäviä pitoisuuksia arseenia ja yhdessä näytteessä alemman ohjearvon tasolla oleva sinkkipitoisuus.
Kiinteistön maaperää tutkittiin maa- ja vesinäytteiden avulla. Tarkoituksena oli selvittää pilaantuneen alueen laajuus, maaperää pilaavien aineiden laatu ja pitoisuudet. Niin ikään ELY-keskukselle tehtiin kohteesta ilmoitus, johon oli liitetty kunnostuksen yleissuunnitelma.
Kunnostuksen jälkeen haitta-aineiden pitoisuudet jäivät alle kynnysarvon.
Kiinteistön talousvesikaivosta otetuista vesinäytteissä oii huomattavia määriä MTBE, TAME ja ETBE –yhdisteitä.
.

Talousvesikaivon tarkkailua jatketaan uusintanäytteen antamien analyysitulosten ja viranomaismääräysten perusteella.

Kiinteistöltä on kuljetettu likaantuneita maamassoja yhteensä lähes 300 tonnia jäteasemalle välivarastoon ja jätteidenkäsittelyalueella. Kaatopaikkakelpoisuusnäytteen perusteella massat voidaan sijoittaa tavanomaisen jätteen kaatopaikalle.

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: 132-168h

Lisätietoja