Ympäristö, kuorma-auton polttoainetankin rikko

Kuvaus

Rekasta irrotetun perävaunun vetoaisa osui auton etuosan polttoainesäiliöön teollisuusalueella, rikkoen vetoauton polttoainesäiliön.

Rikkoutuneesta polttoainesäiliöstä valui asfaltoidulle piha-alueelle satoja litroja dieselpolttoainetta.

Pelastuslaitos tukki piha-alueella olevan kaivon ja levitti sen ympärille imeytysrouhetta ja -kangasta.

Pelastuslaitos poisti ensitoimina asfaltilta siihen valunutta dieselpolttoainetta lähes 200 litraa sekä imeytti sitä imeytyskankaaseen muutamia kymmeniä litroja.

 

Ensitoimien jälkeen, pelastuslaitos jätti torjuntavastuun sekä maaperän kunnostuksen valvonnan PS-Palosaneeraus Oy.lle, kohteen kaivuutyö aloitettiin samana päivänä.

PS-Palosaneeraus Oy levitti kauttaaltaan vahinkoalueen öljyiselle asfaltille imeytysturvetta, jottei sitä pääsisi valumaan maaperään ja alueella olevat ajoneuvot voitaisiin siirtää pois kohteesta onnettomuusalueen läpi.

 

MAAPERÄ-, POHJA- JA PINTAVESITIEDOT 

Kenttähavaintojen perusteella vahinkoalueella asfaltin alla oli noin 15 cm täyttömaata sekä noin 40 cm paksu louhetäyttö, jonka alla oli hiekkaa.

Lähin tärkeä pohjavesialue vedenhankintaa varten sijaitsi vajaan sadan metrin päässä vahinkoalueesta.

 

Kunnostustavoitteet

Kunnostuksen tavoitteena oli poistaa kohteesta maamassat, joiden öljyhiilivetypitoisuus ylittää valtioneuvoston asetuksessa (214/2007) öljyhiilivetypitoisuudelle (C10-C40) määritetyn kynnysarvon 300 mg/kg, tämän lisäksi tavoitteena oli poistaa kohteessa myös olevat selvästi öljyltä haisevat maamassat.

 

Kunnostuksen toteutus

Kunnostus aloitettiin poistamalla kohteesta öljyyntynyt asfaltti irtolavoille, jotka peitettiin kevytpeitteellä.

Tämän jälkeen kaavittiin vahinkoalueen pintamaata noin 15 cm syvyydeltä kasalle, josta maa-aines nostettiin irtolavoille.

Kunnostusalueiden rajaamiseksi kenttätyön aikana otettiin kokoomanäytteitä kaasutiiviisiin pusseihin, joista mitattiin PID-kenttämittarilla haihtuvien orgaanisten hiilivetyjen pitoisuutta. 

Haihtuvien hiilivetypitoisuuksien perusteella jatkettiin maa-aineksen kaavintaa niillä alueilla, joissa PID-mittari antoi korkeita lukemia tai maassa tuntui öljyn hajua.

Tämän jälkeen alueelta otettiin pohja- ja seinämänäytteitä kokoomanäytteinä, joista mitattiin haihtuvien hiilivetyjen pitoisuutta sekä kokonaishiilivetypitoisuus.

 

Asfaltti ja poistetut pilaantuneet maa-ainekset

Kunnostuksessa poistettiin lähes 45 tonnia öljyistä asfalttia ja lähes 165 tonnia pilaantuneita maa-aineksia.

Poistetuista maa-aineksista ei otettu kentällä erillisiä näytteitä vaan ne toimitettiin pimatu-palveluna.

 

Työnaikainen seuranta

Tutkimuksen ja kunnostuksen aikana maanäytteitä analysointiin seuraavasti:

Kokonaishiilivetypitoisuus, helposti haihtuvat orgaaniset yhdisteet, öljyhiilivedyt C10-C40 varmistettiin laboratorioanalyysein.

 

Jäännöspitoisuudet

Kunnostustyön päätteeksi kaivannon pohjasta ja seinämästä otettiin jäännöspitoisuusnäytteet kokoomanäytteinä.

 

LOPPUARVIO JA KUNNOSTUSTAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN

Jäännöspitoisuusnäytteiden perusteella kohteeseen ei jäänyt valtioneuvoston asetuksessa 214/2007 määritetyn öljyhiilivetyjen C10-C40 kynnysarvopitoisuuden 300 mg/kg ka. ylittäviä maa-aineksia ja näin ollen kunnostuksen tavoitetaso saavutettiin.

Kaivannosta otettujen jäännöspitoisuusnäytteiden perusteella kohteeseen ei jäänyt myöskään selvästi haisevia maa-aineksia.

Kohteessa ei ole pilaantuneiden maiden aiheuttamaa jatkotoimenpiteiden tarvetta.

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: 82 - 92h

Lisätietoja