• aa.jpg
  • b.jpg
  • cc.jpg
  • d.jpg
  • e.jpg
  • f.jpg

Ympäristö, käytöstä poistetun maanalaisen polttoöljysäiliönvuoto

Kuvaus

Kiinteistöllä oli maaperään jätetty vanha polttoöljysäiliö, joka oli ollut siellä vuosia ( 5 m3 ).

Sitä poistettaessa havaittiin säiliön ympäristön maan olevan öljyistä.

Öljysäiliön käytöstä poistamisen jälkeen säiliön miesluukku oli ilmeisesti jäänyt kiristämättä, jolloin säiliö oli päässyt täyttymään valumavedellä.

 

* Kaivutyöt aloitettiin uudestaan öljyhavaintojen jälkeen Ely-keskuksen kaivuluvalla, valvonnassamme.

* Kaivannon reunoilla olleet puhtaat maamassat siirrettiin siirtolavalle ja kuljetettiin jäteasemalle.

* Öljysäiliö poistettiin maasta ja suojattiin odottamaan kuljetusta hävitettäväksi.

 

* Öljysäiliön ulkopinnat olivat öljyiset, kuten myös öljysäiliön alapuolinen savikerros.

* Kaivannon maaperä on pinnasta täyttömaata sen alla oli savi-, humus- ja hiekkakerrokset, joiden alla oli paksulti savea.

* Öljysäiliön alla oli ohut täyttöhiekkakerros / petinä säiliölle.

* Öljyä oli yli puolen metrin paksuisesti öljysäiliön alaisessa savessa sekä kaivannon talon puoleisella seinämällä.

* Kaivantoa syvennettiin noin 2,6 metrin syvyyteen, jonka jälkeen kaivu lopetettiin talon sortumavaaran vuoksi.

 

* Kaivetut öljyiset maat kasattiin siirtolavalle ja kuljetettiin jätteenkäsittelyalueelle.

* Kaivannon seinämistä ja pohjalta otettiin maaperänäytteitä pilaantuneisuuden määrittämiseksi.

* Poistetut, likaiset massat siirrettiin siirtolavalle ja ne kuljetettiin jätteenkäsittelyalueelle.

*Jäännöspitoisuusnäytteenoton jälkeen kaivanto täytettiin savella ja soralla.

 

* Kaivutyön yhteydessä katkaistiin, tarkastusta varten, talon vierustaa kulkeva salaojaputki

.* Öljy ei ollut kulkeutunut salaojaa pitkin, sillä putkea ympäröivä hiekka todettiin sekä aistihavaintojen että kenttäanalyysin perusteella puhtaaksi.

 

*Yhteenveto: Öljysäiliötä ympäröivää polttoöljyllä pilaantunutta maa-ainesta poistettiin ( n. 100.000 kg ).

* Kaivantoa suurennettiin kunnes pohjan ja seinämien maa-aines todettiin kenttäanalyysien perusteella puhtaaksi.

* Kaivannon pohjan ja yhden seinämän puhtaus todennettiin myös laboratorioanalyysin avulla.

* Jäännöspitoisuudet alittivat selvästi öljyjakeille asetetun raja-arvon 300 mg/kg, joten kohteen maaperä voidaan todeta puhdistetuksi ja kaivanto voidaan täyttää.

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: 55-75h

Lisätietoja