Ympäristö, henkilönostimen hydrauliöljyvuoto

Kuvaus

Kuorma-auton perässä oleen henkilönostimen hydrauliletku rikon johdosta, tielle oli valunut öljyä kymmenen-, viisitoistalitraa.

Kuorma-auton kuljettaja otti tapahtuman jälkeen yhteyttä PS-Palosaneeraukseen, joka ohjeisti kuljettajaa miten toimia, myös pelastuslaistos kävi kohteessa.

==> torjuntavastuu PS-palosaneeraus Oy:lle, hydrauliöljyä oli valunut mäennyppylän keskiosassa sen molempiin suuntiin, sitä oli kulkeutunut myös tien piennaralueelle. 

 

MAAPERÄ- JA POHJAVESITIEDOT

Maankamara-palvelun mukaan maaperä oli hiekkaista moreenia, täyttömaa tiellä oli soraa ja hiekkaa, tien molemmin puolin oli metsämaata.

Kohde sijaitsi vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesialueella.

 

Kunnostustavoitteet

Kunnostustavoitteena oli poistaa alueelta pilaantuneet maamassat, joiden öljyhiilivetypitoisuudet ylittivät valtioneuvoston asetuksessa 214/2007 määritetyn öljyhiilivetyjen C10-C40 kynnysarvon (300 mg/kg).

 

Kenttä- ja laboratorioanalyysit

Kunnostuksen aikana maanäytteitä analysoitiin seuraavasti:

Kokonaishiilivetypitoisuus, helposti haihtuvat orgaaniset yhdisteet sekä  öljyhiilivedyt C10-C40 laboratorioanalyysein varmistettuina.

 

Toteutus ja työn aikainen seuranta

Kuljetusliike oli saanut nopeasti maansiirtourakoitsijan paikalle, joka oli kaivanut öljyisiä maa-aineksia tieltä kuorma-auton lavalle, koko tien leveydeltä noin 20 cm syvyyteen.

PS-Palosaneerauksen saapuessa paikalle  maaperästä otettiin näytteitä, jotka analysoitiin kohteessa kenttämittareilla, saatujen kenttämittausten perusteella kaivuuta jatkettiin.

Kaivumassojen joukkoon lisättiin öljyiset turpeet, joihin kuljettaja oli imeyttänyt hydrauliöljyä.

Yhtenäinen kaivualue jaettiin kahteen näytteenottoalueeseen, ylempään ja alempaan, joista otettiin jäännöspitoisuusnäytteet laboratorioon.

 

Laboratoriotuloksen varmistuttua kaivuuta jatkettiin, koska öljyhiilivetyjen C10-C40 pitoisuus oli lähes 1100 mg/kg, joka ylitti kynnysarvopitoisuuden 300 mg/kg.

Kaivetuista maa-aineksista – lähes 30 tonnia – ei otettu kentällä erillisiä näytteitä vaan ne toimitettiin pimatu-palveluna, öljyistä turvetta toimitettiin kaatopaikalle lähes 20 kg.

Pimatu-palvelussa  kaatopaikka tutki maamassojen haitta-ainepitoisuuden, kaatopaikalla käsitellyille massoille laadittiin kaatopaikkakelpoisuuslausunto perusmäärittelynä.

 

Alueen viimeistely

Kaivanto täytettiin kalliomurskeella 0-16 mm, jota kuljetettiin kohteeseen yhteensä noin 30 tonnia.

 

LOPPUARVIO JA KUNNOSTUSTAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN

Jäännöspitoisuusnäytteiden perusteella kohteeseen ei jäänyt valtioneuvoston asetuksessa 214/2007 määritetyn öljyhiilivetyjen C10-C40 kynnysarvopitoisuuden ylittäviä maa-aineksia ja näin ollen kunnostuksen tavoitetaso saavutettiin.

Kohteessa ei ole pilaantuneiden maiden aiheuttamaa jatkotoimenpiteiden tarvetta.

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: 26 - 36h

Lisätietoja